Top 100 Đề thi Hóa học 10 năm 2022-2023 mới nhất | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạoBộ 100 Đề thi Hóa học 10 năm học 2022 - 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Hóa học 10.

Xem thử Đề Hóa 10 KNTT Xem thử Đề Hóa 10 CD Xem thử Đề Hóa 10 CTST

Chỉ 150k mua trọn bộ Đề thi Hóa 10 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Bộ đề thi Hóa học 10 - Kết nối tri thức

- Đề thi Hóa 10 Giữa kì 1

- Đề thi Hóa 10 Học kì 1

- Đề thi Hóa 10 Giữa kì 2

- Đề thi Hóa 10 Học kì 2


Bộ đề thi Hóa học 10 - Cánh diều

- Đề thi Hóa 10 Giữa kì 1

- Đề thi Hóa 10 Học kì 1

- Đề thi Hóa 10 Giữa kì 2

- Đề thi Hóa 10 Học kì 2


Bộ đề thi Hóa học 10 - Chân trời sáng tạo

- Đề thi Hóa 10 Giữa kì 1

- Đề thi Hóa 10 Học kì 1

- Đề thi Hóa 10 Giữa kì 2

- Đề thi Hóa 10 Học kì 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Hóa học lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Hóa học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực nào sau đây?

A.Khoa học hình thức.

B.Khoa học xã hội.

C.Khoa học tự nhiên.

D.Khoa học ứng dụng.

Câu 2: Hầu hết hạt nhân các nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt nào sau đây?

A. Proton và electron.

B. Proton, electron và neutron.

C. Proton và neutron.

D. Electron và neutron.

Câu 3: Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?

A. Electron, m ≈ 1 amu, q = -1.

B. Proton, m≈ 1 amu, q = -1.

C. Proton, m ≈ 0,00055 amu, q = +1.

D. Neutron, m ≈ 1 amu, q = 0.

Câu 4: Nguyên tử fluorine chứa 9 electron và có số khối là19. Tổng số hạt proton, electron và neutron trong nguyên tử fluorine là

A. 30.       B. 32.       C. 19.       D. 28.

Câu 5: Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây?

A. Số khối.

B. Nguyên tử khối trung bình.

C. Số proton.

D. Số neutron.

Câu 6: Cho kí hiệu nguyên tử sau: Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề). Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 26.

B. Tổng số proton và số neutron là 26.

C. Số neutron là 30.

D. Số khối là 56.

Câu 7: Nguyên tử magnesium có 12 electron. Điện tích hạt nhân của nguyên tử này là

A.12+.      B.12.      C.+12.      D.-12.

Câu 8: Trong tự nhiên, nguyên tố bromine có 2 đồng vị. Trong đó Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề) chiếm 49,5% về số lượng nguyên tử, còn lại là Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề). Nguyên tử khối trung bình của bromine là

A.79,5.

B.79,1.

C.80,01.

D.35.

Câu 9: Số orbital trong các phân lớp s, p, d lần lượt là

A. 3, 5, 7.

B. 1, 2, 3.

C. 1, 3, 5.

D. 1, 2, 4.

Câu 10: Số electron tối đa trong lớp M là

A. 8.       B. 18.       C. 32.       D. 2.

Câu 11: Ở trạng thái cơ bản, số electron độc thân trong nguyên tử O (Z = 8) là

A.0.      B.1.      C.3.      D.2.

Câu 12: Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp thứ ba có 2 electron. Số hiệu nguyên tử X là

A.12.      B.13.      C.14.      D.15.

Câu 13: Cấu hình electron nguyên tử chlorine (Z = 17) là

A. 1s22s22p63s23p2.

B. 1s22s22p63s23p5.

C. 1s22s22p63s23p3.

D. 1s22s22p63s23p4.

Câu 14: Cho biết nguyên tố A có 15 proton trong hạt nhân. A là

A.kim loại.

B.phi kim.

C.khí hiếm.

D.khí trơ.

Câu 15: Nguyên tử các nguyên tố thuộc cùng một chu kì có cùng đặc điểm nào sau đây?

A.Số electron.

B.Số lớp electron.

C.Số electron hóa trị.

D. Số electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 16: Bảng tuần hoàn hiện nay gồm

A. 18 chu kì, trong đó 8 chu kì nhỏ và 10 chu kì lớn.

B. 7 chu kì, trong đó 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

C. 7 chu kì, trong đó 4 chu kì nhỏ và 3 chu kì lớn.

D. 8 chu kì, trong đó 4 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

Câu 17: Nguyên tố Cl (Z = 17) thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

A. IA.       B. IIA.       C. VA.       D. VIIA.

Câu 18: Chu kì 2 trong bảng tuần hoàn gồm bao nhiêu nguyên tố?

A. 2 nguyên tố.

B. 8 nguyên tố.

C. 18 nguyên tố.

D. 32 nguyên tố.

Câu 19: Đại lượng nào sau đây trong nguyên tử của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử?

A. Số lớp electron.

B. Số electron ở lớp ngoài cùng.

C. Nguyên tử khối.

D. Số electron trong nguyên tử.

Câu 20: Cấu hình electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đều là

A. np3.

B. ns3.

C. ns2np1.

D. ns2np4.

Câu 21: Theo độ âm điện của Pauling, nguyên tố có độ âm điện lớn nhất trong bảng tuần hoàn là

A.Fluorine.

B.Hydrogen.

C.Helium.

D.Oxygen.

Câu 22: Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện?

A. Rb, K, Na, Li.

B. Na, Li, K, Rb.

C. Na, K, Rb, Li.

D. Li, Rb, Na, K.

Câu 23: X là nguyên tố thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất của X là

A. X2O3.       B. X2O6.       C. X3O.       D. XO3.

Câu 24: Trong các chất dưới đây, chất nào có tính acid mạnh nhất?

A. H2SO4.

B. HClO4.

C. H3PO4.

D. H2SiO3.

Câu 25: Khi xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, đại lượng nào sau đây không biến đổi tuần hoàn?

A. Bán kính nguyên tử.

B. Số neutron.

C. Tính kim loại, tính phi kim.

D. Độ âm điện.

Câu 26: Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm IIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là

A. 1s22s22p6.

B. 1s22s22p63s23p1.

C. 1s22s22p63s3.

D. 1s22s22p63s2.

Câu 27: Nguyên tử nguyên tố G có cấu hình electron là [Ne]3s23p4. Vị trí của G trong bảng tuần hoàn là

A.ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA.

B.ô thứ 26, chu kì 3, nhóm IVB.

C.ô thứ 16, chu kì 2, nhóm IVA.

D.ô thứ 26, chu kì 3, nhóm VIA.

Câu 28: Cho X (Z = 9), Y (Z = 17) và T (Z = 16). Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự bán kính nguyên tử tăng dần là

A.X, Y, T.

B.T, Y, X.

C.X, T, Y.

D.Y, T, X.

Phần II. Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Chlorine có hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của chlorine là 35,45. Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị của chlorine trong tự nhiên.

Câu 2 (1 điểm): Cation M+ và anion Y2- đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Hãy xác định vị trí của các nguyên tố M, Y trong bảng tuần hoàn, có giải thích ngắn gọn.

Câu 3 (1 điểm): Sắp xếp các nguyên tố sau: 3Li, 8O, 9F, 11Na theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử, có giải thích ngắn gọn.
Lưu trữ: Bộ đề thi Hóa Học lớp 10 cũ

Xem thử Đề Hóa 10 KNTT Xem thử Đề Hóa 10 CD Xem thử Đề Hóa 10 CTST

Xem thêm đề thi các môn học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học