Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Tổng hợp Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 năm 2023 có đáp án sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Học kì 2

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án)

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:………….

2. Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 2 chữ số khác nhau là:

A. 987

B. 997

C. 999

D. 989

3. Viết số tiếp theo vào dãy số: 234; 237; 240; ...

A. 239

B. 241

C. 242

D. 243

4. Các số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 854; 640; 920; 310; 666

B. 920; 854; 666; 640; 310

C. 666; 640; 854; 310; 920

D. 310; 640; 666; 854; 920

5. Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 + 132 = 454, số thích hợp điền vào ô trống là:…………………..

6. Điền tiếp hai số vào dãy sau để được dãy số có quy luật:

  a) 1; 3; 5; 7;…….; ……                           c) 0; 4; 8; 12; …..; …...   

  b) 2; 4; 6; 8; …...; ……                            d) 12; 23; 34; 45;……;……                        

7. Hiệu của số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số tròn chục nhỏ nhất là:……..

8. Tổng của một số với số nhỏ nhất có ba chữ số là 120. Số đó là:………….

9. Cho các số vừa lớn hơn 900 vừa bé hơn 1000. Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó là:………………….

10. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết tiếp vào chỗ trống:

Đọc số

Viết số

Viết thành tổng các trăm, chục và đơn vị

Bảy trăm bảy mươi lăm

…………

…………………

…………………………………………………

329

329 = 300 + 20 + 9

Sáu trăm linh năm

…………

…………………

………………………………………….…

925

…………………

Bài 2.  Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Tìm số hạng chưa biết trong các phép tính sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Thư viện trường em có tất cả 500 cuốn sách gồm sách văn học và sách thiếu nhi. Sách văn học có 213 cuốn. Hỏi sách thiếu nhi có bao nhiêu cuốn?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Một cửa hàng buổi sáng bán được 235 lít dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 28 lít dầu. Hỏi:

a) Buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Cả buổi sáng và buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

................................

................................

................................

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm bài tập lớp 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:


Giải bài tập lớp 3 các môn học