Top 200 Đề thi Toán lớp 3 năm 2022-2023 mới nhất | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạoBộ 200 Đề thi Toán lớp 3 năm học 2022 - 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 3.

Để mua trọn bộ Đề thi Toán lớp 3 bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2


Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2


Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2


Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (cả ba sách)
Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 3 (sách cũ)

- Đề thi Toán lớp 3 theo thông tư 22

- Đề thi Toán lớp 3 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số gồm 9 trăm và 9 đơn vị là số:

A. 909

B. 99

C. 990

D. 999

Câu 2. Có bao nhiêu số tròn trăm lớn hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số lớn là 54, số bé là 9. Vậy số lớn gấp số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. Cho dãy số: 9; 12; 15;...; ...; ... Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, 20, 21

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

a. 107 x 7

b. 290 x 3

c.639 : 3

d. 729 : 8

Câu 2. (1 điểm) Tìm x :

a. 231 - x = 105

b. x – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Một cửa hàng có 91 bóng đèn, cửa hàng đã bán số bóng đèn. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bóng đèn?

Câu 4. (2 điểm) Hai mảnh đất hình chữ nhật và hình vuông có cùng chu vi. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 32m, chiều rộng 8m. Tính cạnh của mảnh đất hình vuông.

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A D D C A D

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2. (1 điểm) Tìm x :

a. 231 - x = 105

           x = 231 – 105

           x = 126

b. x – 86 = 97

           x = 97 + 86

           x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Cửa hàng đã bán số bóng đèn là

91 : 7 = 13 (bóng đén)

Cửa hàng còn lại số bóng đèn là

91 – 13 = 78 (bóng đèn)

Đáp số: 78 bóng đèn

Câu 4. (2 điểm)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là

(32 + 18) x 2 = 100 (m)

Vì hai mảnh đất có cùng chu vi nên chu vi mảnh đất hình vuông là 100m

Cạnh của mảnh đất hình vuông là

100 : 4 = 25 (m)

Đáp số: 25 m

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số nào lớn nhất trong các số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

Câu 2. Số liền sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 3. Có bao nhiêu góc không vuông?

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

A. 4     B. 5     C. 6    D. 7

Câu 4. 5hm + 7 m có kết quả là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. Phép chia cho 7 có số dư lớn nhất là 7.

b. Tháng 2 một năm có 4 tuần và 1 ngày. Tháng 2 năm đó có 29 ngày.

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2 (3đ): Cửa hàng gạo có 232kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3 (2đ): Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D C B C S Đ

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2. (3 điểm)

Cửa hàng đã bán số gạo là

   232 : 4 = 58 (kg)

Cửa hàng còn lại số kg gạo là

   232 – 58 = 174 (kg)

Đáp số: 174 kg

Câu 3. (2 điểm)

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Số cần tìm là

   108 : 9 = 12

Đáp số: 12

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Số liền trước của 3456 là

A. 3457    B. 3458

C. 3455    D. 3454

Câu 2: Ngày 29 tháng 4 là ngày thứ năm. Ngày 01 tháng 5 cùng năm đấy là ngày

A. Chủ nhật     B. Thứ bảy

C. Thứ sáu     D. Thứ tư

Câu 3: Cho dãy số: 202, 204, 206, 208,210, 212, 214, 216, 218

a. Số thứ năm trong dãy số là

A. 204     B. 206

C. 210     D. 214

b. Trong dãy số trên có bao nhiêu chữ số 8

A. 2     B. 3

C. 4     D. 5

Câu 4: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

A. OQ là bán kính

B. MN là đường kính

C. OP là đường kính

D. O là tâm hình tròn

Câu 5: Đội 1 hái được 140 kg nhãn, đội 2 hái được gấp đôi đội 1. Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu kg nhãn

A. 140 kg     B. 280 kg

C. 360 kg     D. 420 kg

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 7235 + 1968     b) 9090 - 5775

c) 2307 x 3     d) 6940 : 4

Câu 2:

a. Tìm y biết: y x 8 = 6480

b. Tính giá trị biểu thức: 6 x (3875 – 2496)

Câu 3: Một thư viện có 690 cuốn truyện tranh, sau đó mua thêm được bằng 1/6 số truyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh?

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C B C A C D

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 7235 + 1968     b) 9090 - 5775

c) 2307 x 3     d) 6940 : 4

a) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

b) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

c) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

d) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2 (2 điểm):

a. y x 8 = 6480

y = 6480 : 8

y = 810

b. 6 x (3875 – 2496) = 6 x 1379 = 8274

Câu 3 (2 điểm):

Số truyện tranh thư viện mua thêm là

690 : 6 = 115 (cuốn)

Thư viện có tất cả số truyện tranh là

690 + 115 = 805 (cuốn)

Đáp số: 805 cuốn

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Số liền sau của 78999 là:

A. 78901     B. 78991

C. 79000     D. 78100

Câu 2: Dãy số : 9; 1999; 199; 2009; 1000; 79768; 9999; 17 có tất cả mấy số?

A. 11 số     B. 8 số

C. 9 số     D. 10 số

Câu 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 32 cm     B. 16 cm

C. 18 cm     D. 36 cm

Câu 4: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 1 tháng 4

B. Ngày 31 tháng 3

C. Ngày 3 tháng 4

D. Ngày 4 tháng 4

Câu 5: Mua 2kg gạo hết 18000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35 000 đồng     B. 40 000 đồng

C. 45 000 đồng     D. 50 000 đồng

Câu 6: Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

A. 9 hình tam giác, 2 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

D. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác

Câu 1 (3 điểm): Tính

a) 14754 + 23680     b) 15840 – 8795

c) 12936 x 3     d) 68325 : 8

Câu 2 (2 điểm): Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?

Câu 3 (2 điểm): Tìm x

a) x × 6 = 3048 : 2

b) 56 : x = 1326 – 1318

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B A A C D

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 14754 + 23680     b) 15840 – 8795

c) 12936 x 3     d) 68325 : 8

a) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

b) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

c) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

d) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2 (2 điểm):

Quãng đường ô tô đi trong một giờ là:

32 624: 8 = 4078 (km)

Quãng đường ô tô đi trong 3 giờ là:

4078 x 3 = 12 234 (km)

Đáp số: 12 234 km

Câu 3 (2 điểm):

a. x × 6 = 3048 : 2

x × 6 = 1524

x = 1524 : 6

x = 254

b. 56 : x = 1326 – 1318

56 : x = 8

x = 56 : 8

x = 7

Tải xuống

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:Giải bài tập lớp 3 các môn học