Bài 223 (trang 34 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 223 (trang 34 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho hai tập hợp A = {70; 10}; B = {5; 14}. Viết tập hợp các giá trị của biểu thức:

a) x + y với x ∈ A, y ∈ B

b) x - y với x ∈ A, y ∈ B

c) x . y với x ∈ A, y ∈ B

d) x : y với x ∈ A, y ∈ B và thương x : y là số tự nhiên.

Lời giải:

a) {75; 84; 15; 24}

b) {65; 56; 5}

c) {350; 980; 50; 140}

d) {14; 5; 2}.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học