Bài 211 (trang 32 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 211 (trang 32 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho a = 45, b = 204, c = 126.

a) Tìm ƯCLN(a, b, c).

b) Tìm BCNN(a, b).

Lời giải:

Ta có: 45 = 32 . 5

204 = 22 . 3 . 17

126 = 2 . 32 . 7

a) ƯCLN (45; 204; 126) = 3

b) BCNN(45; 204) = 22 . 32 . 5 . 17 = 3060

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học