Bài 1.1 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 1.1 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Kết quả tính 5 . 34 – 6 . 72 bằng:

(A) 78;        (B) 211;        (C) 111;        (D) 48861.

Hãy chọn phương án đúng.

Lời giải:

Ta có: 5.34 – 6.72 = 5. 81 – 6 . 49

= 405 - 294 = 111

Chọn (C) 111

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học