Bài 204 (trang 32 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 204 (trang 32 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (2600 + 6400) – 3x = 1200

b) [(6x − 72) : 2 − 84] . 28 = 5628

Lời giải:

a) (2600 + 6400) – 3x = 1200

9000 – 3x = 1200

3x = 9000 - 1200

3x = 7800

x = 7800 : 3

x = 2600

Vậy x = 2600

b) [(6x − 72) : 2 − 84] . 28 = 5628

(6x – 72) : 2 – 84 = 5628 : 28

( 6x – 72) : 2 – 84 = 201

(6x – 72) : 2 = 201 + 84

( 6x – 72) : 2 = 285

6x – 72 = 285.2

6x – 72 = 570

6x = 570 + 72

6x = 642

x = 642 : 6

x = 107

Vậy x = 107

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học