Bài 200 (trang 31 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 200 (trang 31 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52

b) 5 . 42 – 18 : 32

Lời giải:

a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52

= 36 : 4 . 3 + 2 . 25

= 9 . 3 + 50 = 27 + 50

= 77

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 77 = 11 x 7

(Bạn nào ra kết quả 53 là sai do nguyên tắc thực hiện phép tính chỉ có phép nhân và chia thì thực hiện từ trái qua phải)

b) 5.42 – 18 : 32

= 5.16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 78 = 2.39 = 2.3.13

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học