Bài 198 (trang 31 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 198 (trang 31 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 123 – 5(x + 4) = 38

b) (3x − 24) . 73 = 2 . 74

Lời giải:

a) 123 – 5(x + 4) = 38

5(x + 4) = 123 – 38

5(x + 4) = 85

x + 4 = 85 : 5

x + 4 = 17

x = 17 – 4

x = 13

Vậy x = 13

b) (3x − 24).73 = 2.74

3x − 24 = 2.74 : 73

3x − 24 = 2.74 - 1

3x – 16 = 2.7

3x – 16 = 14

3x = 14 + 16

3x = 30

x = 30 : 3

x = 10

Vậy x = 10

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học