Hoàn cảnh sáng tác của văn bản Tiếng nói của văn nghệ

Đề bài: Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản “Tiếng nói của văn nghệ”.

Trả lời:

Hoàn cảnh sáng tác: Tiểu luận “Tiếng nói của văn nghệ” được Nguyễn Đình Thi viết năm 1948 (thời kì đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp), in trong cuốn “Mấy vấn đề văn học” (xuất bản năm 1956).

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: