Bài 86 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 86 trang 80 SBT Toán 6 Tập 1: Cho x = -98, a = 61, m = -25

Tính giá trị các biểu thức sau:

a. x + 8 – x – 22

b. –x – a + 12 + a;

c. a – m + 7 – 8 + m

d. m – 24 – x + 24 + x

Lời giải:

a. Thay x = -98 vào biểu thức x + 8 – x – 22 ta có:

(-98) + 8 – (-98) -22 = (-98) + 8 + 98 + (-22)

= [(-98) + 98] + [8 + (-22)] = 0 + (-14) =-14

b. Thay x = -98, a = 61 vào biểu thức ta được:

-(-98) – 61 + 12 + 61 = 98 + (-61) + 12 + 61

= (98 + 12) + [(-61) + 61] = 110 + 0 = 110

c. Thay a = 61 , m = -25 vào biểu thức ta có:

61 – (-25) + 7 – 8 + (-25) = 61 + 25 + 7 – 8 + (-25)

= [(61 + 7 ) – 8] + [25 + (-25)] = 68 – 8 + 0 = 60

d. Thay m = -25, x = -98 vào biểu thức ta có:

(-25) – 24 – (-98) + 24 + (-98) = (-25) + (-24) + 98 + 24 + (-98)

= (-25) + [(-24) + 24] + [(-98) + 98] = (-25) + 0 + 0 = -25

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học