Bài 79 trang 78 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 79 trang 78 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số ( a, b ∈ Z) nếu:

a. a = 2; b = 8

b. a = -3; b = -5

c. a = -1; b = 6

d. a = 5; b = -2

Lời giải:

a. a = 2; b = 8: khoảng cách là 8 – 2 = 6

b. a = -3; b = -5: khoảng cách là (-3) – (-5) = (-3) + 5 = 2

c. a = -1; b = 6: khoảng cách là 6 – (-1) = 6 + 1 = 7

d. a = 5; b = -2: khoảng cách là 5 – (-2) = 5 + 2 = 7

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học