Bài 7.1 trang 79 SBT Toán 6 Tập 1Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 7.1 trang 79 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm x, biết:

a) x + 13 = 32 - 76 ;

b) (-15) + x = (-14) - (-57).

Lời giải:

a) x + 13 = 32 - 76

x +13 = 32 + (-76)

x + 13 = -44

x = (-44)-13

x = (-44) + (-13)

x = -57

Vậy x = -57

b) (-15) + x = (-14) - (-57)

(- 15) + x = (-14) + 57

(-15) + x = 43

x = 43 - (-15)

x = 43 + 15

x = 58

Vậy x = 58.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-7-phep-tru-hai-so-nguyen.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học