Bài 6 trang 55 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 3 - Phần Hình học

Bài III.6 trang 55 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho tam giác ABC có A ^ = 130o. Gọi C', B'là các điểm sao cho AB là đường trung trực của CC' và AC là đường trung trực của BB'. Hai đường thẳng CB' và BC' cắt nhau tại A'. Hãy tìm bên trong tam giác A'BC điểm cách đều ba cạnh của tam giác đó.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Xét tam giác A’BC

+) Vì AC là đường trung trực của BB’ nên CB = CB’ (tính chất đường trung trực)

Suy ra tam giác CBB’ cân tại C có AC là đường trung trực nên AC cũng là đường phân giác của BCB' ^ .

+) Vì AB là đường trung trực của CC’ nên BC = BC’ (tính chất đường trung trực) 

Suy ra tam giác BCC’ cân tại B có AB là đường trung trực nên AB cũng là đường phân giác của CBC' ^ .

Suy ra AB, AC lần lượt là đường phân giác của các góc A’BC và góc A’CB. Vậy ba đường phân giác của tam giác A’BC đồng quy tại A, hay A là điểm nằm trong tam giác A’BC và cách đều ba cạnh của tam giác này.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-3-phan-hinh-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học