Bài 40 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 40 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1: Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau:

a. Nhiệt độ tăng toC, nếu t = 12; -3; 0

b. Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a = 70, -500,0

Lời giải:

a.   Nhiệt độ tăng 12oC nghĩa là nhiệt độ tăng thêm 12oC

   Nhiệt độ tăng -3oC nghĩa là nhiệt độ giảm 3oC

   Nhệt độ tăng 0oC nghĩa là nhiệt độ không thay đổi

b.   Số tiền tăng 70 nghìn đồng nghĩa là có thêm 70 nghìn đồng

   Số tiền tăng thêm -500 nghìn đồng nghĩa là mắc nợ thêm 500 nghìn đồng

   Số tiền tăng thêm 0 nghìn đồng nghĩa là số tiền không thay đổi

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-cong-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học