Bài 4.1 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 4.1 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm x ∈ Z, biết:

a) x = (-1) + (-99) ;

b) x = (-105) + (-15).

Lời giải:

a) x = -(1 + 99) = -100;

b) x = -(105 + 15) = -120.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-cong-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học