Bài 4.3 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 4.3 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1: So sánh và rút ra nhận xét:

a) |3 + 17| với |3| + |17|;

b) |−3 + (−17)| với |−3| + |−17|

Lời giải:

a) |3 + 17| = |20| = 20.

|3|+|17| = 3 + 17 = 20.

Vậy |3 + 17| = |3| + |17|.

b) |−3 + (−17)| = |-(3 + 17)| = |-20| = 20.

|−3| + |−17| = 3 + 17 = 20.

Vậy |-3 + (-17)| = |-3| + |-17|.

Nhận xét: Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên cùng dấu bằng tổng các giá trị tuyệt đối của chúng.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-cong-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học