Bài 36 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 36 trang 72 SBT Toán 6 Tập 1: Tính

a. (-7) + (-328)

b. 12 + |-23|

c. |-46| + |+12|

Lời giải:

a. (-7) + (-328) = -(7 + 328 ) = -335

b. 12 + |-23| = 12 + 23 = 35

c. |-46| + | +12| = 46 + 12 = 58

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-cong-hai-so-nguyen-cung-dau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học