Bài 4 trang 6 SBT Toán 6 Tập 2Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 4 trang 6 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:

a. (-3) : 5

b. (-2) : (-7)

c. 2 : (-11)

d. x chia cho 5 (x ∈ Z)

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-mo-rong-khai-niem-phan-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học