Bài 4 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 4 trang 35 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Một số có ba chữ số, chữ số hàng trăm là 4.

Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới bằng 3/4 số ban đầu. Tìm số ban đầu.

Lời giải:

Gọi số phải tìm 4ab

Theo đề bài, ta có: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Suy ra:

4(10ab + 4) = 3.(400 + ab)

40ab + 16 = 1200 + 3ab

37ab = 1184

ab = 32

Số ban đầu là 432

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-14-tim-gia-tri-phan-so-cua-mot-so-cho-truoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học