Bài 126 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 126 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 7/15 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.

Lời giải:

Số học sinh trung bình của lớp là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số học sinh còn lại là:

45 - 21 = 24(Học sinh)

Số học sinh khá của lớp là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số học sinh giỏi của lớp là:

24 – 15 = 9 (Học sinh)

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-14-tim-gia-tri-phan-so-cua-mot-so-cho-truoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học