Bài 122 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 122 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Dùng số thập phân để biểu thị các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ:

a) 3 giờ 30 phút

b) 2 giờ 15 phút

c) 0 giờ 45 phút

d) 6 giờ 12 phút

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-14-tim-gia-tri-phan-so-cua-mot-so-cho-truoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học