Bài 123 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 123 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút:

a) 5,25 giờ

b) 10,5 giờ

c) 3,75 giờ

d) 2,1 giờ

e) 4,6 giờ

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-14-tim-gia-tri-phan-so-cua-mot-so-cho-truoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học