Bài 2 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 2 trang 35 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. số học sinh giỏi của lớp 6A là

(A) 5;

(B) 6;

(C) 8;

(D) 10.

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn đáp án A

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-14-tim-gia-tri-phan-so-cua-mot-so-cho-truoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học