Bài 127 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 127 trang 35 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng 1/4; 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư.

Lời giải:

Cách 1:

Số thóc thu hoạch được ở thửa thứ nhất là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số thóc thu hoạch được ở thửa thứ hai là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số thóc thu hoạch được ở thửa thứ ba là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư là:

1000 – (250 + 400 + 150) = 1000 – 800 = 200 kg

Cách 2:

Số phần chỉ số thóc thu được ở thửa thứ tư là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số thóc thu hoạch ở thửa thứ tư là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-14-tim-gia-tri-phan-so-cua-mot-so-cho-truoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học