Bài 3 trang 35 SBT Toán 6 Tập 2Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 3 trang 35 sách bài tập Toán 6 Tập 2: 2/5 của số a là 480. Tìm 12,5% của số a.

Lời giải:

Số a = 480 : 2/5 = 1200

12,5% của số a là 1200. 12,5% = 150.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-14-tim-gia-tri-phan-so-cua-mot-so-cho-truoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học