Bài 124 trang 34 SBT Toán 6 Tập 2Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 124 trang 34 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Một quả cam nặng 300g. Hỏi 3/4 quả cam nặng bao nhiêu?

Lời giải:

3/4 quả cam cân nặng là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-14-tim-gia-tri-phan-so-cua-mot-so-cho-truoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học