Bài 97 trang 25 SBT Toán 7 Tập 1Bài 10: Làm tròn số

Bài 97 trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Biết 1 inh-sơ(inch), kí hiệu “in” bằng 2,54cm. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu inh-sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

Lời giải:

1 (inch) = 2,54 cm

1 cm = 1 : 2,54 ( in) ≈ 0,3937 inch

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 10 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-10-lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học