Bài 101 trang 26 SBT Toán 7 Tập 1Bài 10: Làm tròn số

Bài 101 trang 26 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Ước lượng kết quả các phép tính sau:

a. 21608.293        b. 11,032.24,3

c. 762,40:6        d. 57,80 : 49

Lời giải:

a) 21608.293 ≈ 20000. 300 = 6000000

b) 11,032.24,3 ≈ 10. 25 = 250

c) 762,40 : 6 ≈ 800 : 6 ≈ 133

d) 57,80 : 49 ≈ 60 : 50 = 1,2

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 10 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-10-lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học