Bài 94 trang 25 SBT Toán 7 Tập 1Bài 10: Làm tròn số

Bài 94 trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Làm tròn các số sau đây:

a. Tròn chục: 5032,6; 991,23

b. Tròn trăm: 59436,21; 56873

c. Tròn nghìn: 107506; 288097,3

Lời giải:

a. Tròn chục: 5032,6 ≈ 5030; 991,23 ≈ 990

b. Tròn trăm: 59436,21 ≈ 59400; 56873 ≈ 56900

c. Tròn nghìn: 107506 ≈ 10800; 288097,3 ≈ 288000

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 10 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-10-lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học