Bài 102 trang 26 SBT Toán 7 Tập 1



Bài 10: Làm tròn số

Bài 102 trang 26 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Điền vào bảng sau:

Phép tínhƯớc lượng kết quảĐáp số đúng
24. 68. 12
7,8.3,1 : 1,6
6,9.72 : 24
56.9,9 : 8,8
0,38.0,45 : 0,95

Lời giải:

Phép tínhƯớc lượng kết quảĐáp số đúng
24. 68. 1220.70 : 10 =140136
7,8.3,1 : 1,68.3 : 2 =1215,1125
6,9.72 : 247.70 : 20 =24,520,7
56.9,9 : 8,860.10 : 9 = 66,(6)63
0,38.0,45 : 0,950,4.0,5 : 1 = 0,20,18

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 10 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-10-lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học