Bài 105 trang 27 SBT Toán 7 Tập 1Bài 10: Làm tròn số

Bài 105 trang 27 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Bốn mảnh đất A, B, C, D có diện tích lần lượt là 196,75 m2; 89,623m2; 127,02m2 và 102,9m2.

a. Tính tổng diện tích 4 mảnh đất đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

b. Mảnh đất A rộng hơn mảnh đất B bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

c. Mảnh đất D hẹp hơn mảnh đất C bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

d. So sánh tổng diện tích 2 mảnh đất A, B và tổng diện tích 2 mảnh đất C, D

Lời giải:

a) 196,75 + 89,623 + 127,02 + 102,9 = 516,293 ≈ 516,3 m2

b) 196,75 – 89,623 = 107,127 ≈ 107,1 m2

c) 127,02 – 102,9 = 24,12 ≈ 24,1 m2

d) (196,75 + 89,623) – (127,02 + 102,9) = 56,453 ≈ 56,5 m2

Tổng diện tích hai mảnh A, B hơn tổng diện tích hai mảnh C, D khoảng 56,5m2

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 10 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-10-lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học