Bài 10.4 trang 27 SBT Toán 7 Tập 1Bài 10: Làm tròn số

Bài 10.4 trang 27 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Viết phân số 11/7 dưới dạng số thập phân rồi làm tròn đến:

a) hàng đơn vị ;

b) chữ số thập phân thứ nhất ;

c) chữ số thập phân thứ hai ;

d) chữ số thập phân thứ sáu.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 = 1, (571428)

a) Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 ≈ 2 ;     b) Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 ≈ 1,6 ;

c) Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 ≈ 1,57 ;   d) Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 ≈ 1,571429

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 10 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-10-lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học