Bài 93 trang 25 SBT Toán 7 Tập 1Bài 10: Làm tròn số

Bài 93 trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Làm tròn số các chữ số sau đây đến chữ số thập phân thứ nhất:

6,70; 8,45; 2,119; 6,092; 0,05; 0,035; 29,88; 9,99

Lời giải:

6,70 = 6,7; 8,45 ≈ 8,5; 2,119 ≈ 2,1 ; 6,092 ≈ 6,1

0,05 ≈ 0,1; 0,035 ≈ 0,0; 29,88 ≈ 29,9 và 9,99 ≈ 10,0

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 10 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-10-lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học