Bài 95 trang 25 SBT Toán 7 Tập 1Bài 10: Làm tròn số

Bài 95 trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm giá trị gần đúng của chiều dài một lớp học với kết quả năm lần đo là: 10,27m; 10,25m; 10,28m; 10,26m; 10,23m

Lời giải:

Chiều dài gần đúng của lớp học:

(10,27 + 10,25 + 10,28 + 10,26 + 10,23) : 5 ≈ 10,26 (m)

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 10 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-10-lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học