Bài 10.2 trang 27 SBT Toán 7 Tập 1Bài 10: Làm tròn số

Bài 10.2 trang 27 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Ti-vi loại 21 in-sơ có đường chéo màn hình khoảng:

(A) 53cm ;    (B) 52cm ;

(C) 54cm ;     (D) 51cm.

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Ta có: 1 inch = 2, 54 cm

21 inch = 21. 2,54 (cm) = 53,34 cm ≈ 53 cm

Chọn (A) 53cm.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 10 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-10-lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học