Bài 104 trang 26 SBT Toán 7 Tập 1Bài 10: Làm tròn số

Bài 104 trang 26 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để cộng và trừ nhầm các số nguyên và số thập phân. Ví dụ

a) 798 + 248 = (800-2) + 248 = (800 + 248 ) -2 = 1048 -2 = 1046

b) 7,31 – 0,96 = 7,31 –(1-0,04) = (7,31 – 1) + 0.04

= 6,31 + 0,04 = 6,35

Theo cách trên em hãy tính nhẩm

a) 257 + 319

b) 6,78 – 2,99

Lời giải:

a) 257 + 319 = 257 + (320 -1 ) = (257 + 320 ) - 1

= 577 -1 = 576

b) 6,78 – 2,99 = 6,78 – (3 – 0,01) = (6,78 – 3 ) + 0,04

= 3,78 + 0,01 = 3,79

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 10 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-10-lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học