Bài 98 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 98 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1: Hãy

a. Viết tổng của ba số nguyên: 14; (-12) và x

b. Tìm x, biết tổng trên bằng 10

Lời giải:

a. Tổng của ba số nguyên: 14, (-12) và x là: 14 + (-12) + x

b. Tổng ba số đã cho bằng 10 nên:

14 + (-12) + x = 10

2 + x = 10

x = 10 – 2

x = 8

Vậy x = 8.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-quy-tac-chuyen-ve.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học