Bài 9.1 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1



Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 9.1 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên a, biết:

a) |a + 3| = 7;

b) |a − 5| = (−5) + 8.

Lời giải:

a) |a + 3| = 7 suy ra a + 3 = 7 hoặc a + 3 = -7

   + a + 3 = 7 ⇒ a = 7 – 3 = 4.

   + a + 3 = -7 ⇒ a = -7 – 3 = (-7) + (-3) = -10.

Vậy a = 4 hoặc a = -10.

b) |a − 5| = (−5) + 8 = 3.

⇒ a – 5 = 3 hoặc a – 5 = -3.

   + a – 5 = 3 ⇒ a = 3 + 5 = 8.

   + a – 5 = -3 ⇒ a = -3 + 5 = 2.

Vậy a = 2 hoặc a = 8.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-quy-tac-chuyen-ve.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học