Bài 103 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 103 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Người ta chứng minh được rằng: Khoảng cách giữa hai điểm a,b trên trục số ( a,b ∈ Z) bằng |a-b| hay |b-a|. Hãy tìm khoảng cách giữa các điểm a và b trên trục số khi:

a. a = -3 , b = 5

b. a = 15, b = 37

Lời giải:

a. Khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số bằng:

| -3 -5 | = | -3 + (-5)| = |-8| = 8

b. Khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số là:

|15 – 37| = |15 + (-37)| = |-22| = 22

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-quy-tac-chuyen-ve.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học