Bài 96 trang 81 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 96 trang 81 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết:

a. 2 – x = 17 – (-5)

b. x – 12 = (-9) -15

Lời giải:

a) 2 – x = 17 – (-5)

2 – x = 17 + 5

2 – x = 22

x = 2 – 22

x = -20

Vậy x = -20.

b) x – 12 = (-9) – 15

x – 12 = (-9) + (-15)

x – 12 = -24

x = -24 + 12

x = -12

Vậy x = -12.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-quy-tac-chuyen-ve.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học