Bài 97 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 97 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1: Viết các số 895 và abc dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10.

Lời giải:

895 = 8.100 + 9.10 + 5.1 = 8. 102 + 9.101 + 5.100

abc= a.100 + b.10 + c.1 = a. 102 + b.101 + c.100

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-8-chia-hai-luy-thua-cung-co-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học