Bài 96 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 96 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1: Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa:

a. 56:53.

b. a4:a ( a ≠0)

Lời giải:

a. 56:53 = 56-3= 53

b. a4:a ( a ≠ 0) = a4-1= a3

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-8-chia-hai-luy-thua-cung-co-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học