Bài 100 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 100 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1: Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa

a. 315:35

b. 46:46

c. 98:32

Lời giải:

a. 315 : 35 = 315-5 = 310

b. 46 : 46 = 46 - 6 = 40

c. 98 : 32 = 98 : 9 = 98 - 1 = 97.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-8-chia-hai-luy-thua-cung-co-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học