Bài 102 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 102 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên n biết rằng:

a. 2n = 16

b. 4n = 64

c. 15n = 225

Lời giải:

a. Ta có: 16 = 24. Suy ra: 2n = 24. Vậy n = 4

b. Ta có: 64 = 43. Suy ra: 4n = 43. Vậy n = 3

c. Ta có: 225 = 152. Suy ra: 15n = 152. Vậy n = 2

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-8-chia-hai-luy-thua-cung-co-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học