Bài 8.1 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 8.1 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1: Thương 46 : 43 bằng:

(A) 13

(B) 43

(C) 42

(D) 4.

Lời giải:

Chọn đáp án (B) 43 vì 46 : 43 = 46 – 3 = 43.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-8-chia-hai-luy-thua-cung-co-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học