Bài 3 trang 40 SBT Toán 6 Tập 2Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Bài 3 trang 40 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Khối lượng công việc tăng 80% nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. Hỏi phải tăng số công nhân thêm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải:

So với trước, khối lượng công việc bằng:

       100% + 80% = 180% = 1,8

So với trước, năng suất lao động bằng:

       100% + 20% = 120% = 1,2

So với trước, số công nhân bằng:

       1,8: 1,2 = 1,5 = 150%

Vậy số công nhân phải tăng là:

       150% - 100% = 50%

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-17-bieu-do-phan-tram.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học