Bài 147 trang 39 SBT Toán 6 Tập 2Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Bài 147 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C.

b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh cả lớp.

Lời giải:

a) Số học sinh giỏi của lớp 6C:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp 6C:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (học sinh)

Số học sinh khá của lớp 6C: 48 – (9+27) = 48 – 36 = 12 (học sinh)

b) Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với học sinh lớp:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Tỉ số phần trăm giữa số học sinh khá so với học sinh lớp:

100% - (18,75% – 56,25 %) = 100% - 75% = 25%

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-17-bieu-do-phan-tram.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học