Bài 146 trang 39 SBT Toán 6 Tập 2Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Bài 146 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em.

b) Tỉ số của tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 44. Tính tuổi mỗi người.

Lời giải:

a) Tỉ số tuổi anh và em là Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Phân số chỉ 4 tuổi bằng Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (tuổi em)

Tuổi em là: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (tuổi)

Tuổi anh là: 8 + 4 = 12 (tuổi)

b) Tỉ số tuổi con và mẹ là Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Phân số chỉ 44 tuổi bằng Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (tuổi mẹ)

Tuổi mẹ là Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (tuổi)

Tuổi con là: 44 – 32 = 12 (tuổi)

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-17-bieu-do-phan-tram.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học