Bài 144 trang 38 SBT Toán 6 Tập 2Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Bài 144 trang 38 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số:

a. 5 và 8

b. 10 và 7

c. 7 và 12

d. 13 và 6

Lời giải:

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Tỉ số phần trăm của 10 và 7 là: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Tỉ số phần trăm của 7 và 12 là: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Tỉ số phần trăm của 13 và 6 là: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-17-bieu-do-phan-tram.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học